Regulamin boiska plażowego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA
NAWIERZCHNI Z PIASKU NATURALNEGO PRZY UL. TARGOWEJ 54 W CZARNYM DUNAJCU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Boisko do siatkówki plażowej jest obiektem sportowo-rekreacyjnym administrowanym Towarzystwo Sportowe Podhalański
2. Boiska do siatkówki plażowej czynne są w okresie maj-październik:
– poniedziałek-niedziela w godz. od 8:00 do 21:00 lub do zapadnięcia zmroku,
3. Boiska do siatkówki plażowej służą wyłącznie do gry w siatkówkę plażową. Jest możliwość zmiany użytkowania na boisk do plażowej piłki nożnej- tylko za zgodą administratora.
4. Korzystanie z boisk następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora
czyli TSP
5. Administrator w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram korzystania
z boisk.

6. Za korzystanie z BOISKA jest pobierana opłata .Bezpłatnie z obiektu korzystać mogą szkoły, organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby prywatne po uprzednim uzgodnieniu terminu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK

1. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają grupy sportowe TSP oraz użytkownicy, którzy
dokonali rezerwacji terminowej.
2. Rezerwacji boiska można dokonywać bezpośrednio u  tel.: 600 383350.
3. TSP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne,
techniczne lub inne.
4. Użytkownik boiska pobiera sprzęt sportowy od administratora z TSP , za który odpowiada
w trakcie korzystania.  Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy.
5. Na boisku obowiązuje strój sportowy.
6. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie obiektu TSP nie ponosi
odpowiedzialności.
7. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się w szczególności:

a) korzystania z boisk bez zgody 

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk,
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych
przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
g) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
h) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
i) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
k) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
l) wprowadzania zwierząt,
ł) korzystania z boisk przez osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi,
m) jeżdżenia po boisku rowerem, motocyklem i innymi pojazdami.

n) samodzielny demontaż urządzeń na boisku

10. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia.
Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do
sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń oraz przyborów. W przypadku
stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować
z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie obsługę obiektu.
11. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach
korzystania z obiektu.
12. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń obsługi z TSP.
13.Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub
obsłudze obiektu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego
regulaminu.
2. Obsługa TSP może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień
zakazać korzystania z boisk.
3. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym
usunięciem użytkownika z boisk.
4. Towarzystwo Sportowe Podhalański. nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk.
5.W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
i przepisów przeciwpożarowych.
6. Tekst niniejszego regulaminu umieszczono na stronie www.ts.podhalanski.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.