Statut

STATUT
TOWARZYSTWA SPORTOWEGO
PODHALAŃSKI
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Towarzystwo Sportowe „Podhalański”, w skrócie TS „Podhalański”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym
na zasadzie dobrowolności sportowców i miłośników sportu.
§2
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
a) Towarzystwie – należy przez to rozumieć Towarzystwo Sportowe „Podhalański”,
b) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Towarzystwa,
c) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Towarzystwa.
§3
1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie innych państw z poszanowaniem
prawa miejscowego
2. Siedzibą Towarzystwa jest Czarny Dunajec.
3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji lub zrzeszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.
4. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników
§4
1. Towarzystwo Sportowe „Podhalański” jest klubem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
2. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz na podstawie niniejszego statutu.
§5
Towarzystwo ma prawo mieć konto, używać pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 6
1.Celem działania Towarzystwa jest:
a) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez działalność w zakresie sportu, wychowania fizycznego,
turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej
b) stwarzanie właściwych warunków do uprawniania piłki siatkowej oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie oraz innych sportów ruchowych
c) propagowanie rozwoju piłki siatkowej i innych dziedzin sportu wśród młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej
d) promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play
e) organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży
i osób dorosłych)
f) wpieranie talentów sportowych oraz promocja sportowców i ich osiągnięć
g) propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).
2. Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo w szczególności:
a) zakłada i prowadzi sekcje sportowe,
b) uczestniczy we współzawodnictwie sportowym,
c) organizuje szkolenie w postaci kursów, treningów i obozów sportowych,
d) przeprowadza zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w imprezach innych organizacji
sportowych,
e) pozyskuje środki finansowe konieczne do realizacji postawionych celów,
f) prowadzi szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich,
g) zakłada związki sportowe lub przystępuje do związków sportowych,
h) organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne,
i) organizuje i prowadzi rehabilitację ruchową osób niepełnosprawnych,
j) wspiera działalność uczniowskich klubów sportowych,
k) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju kultury, sportu, rekreacji i turystyki
l) realizuje zlecone zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu
m) prowadzi działalność na rzecz:
• rozwoju sportu masowego i turystyki,
• aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
• promocji i organizacji wolontariatu w zakresie sportu i rekreacji,
• integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między sportowcami;
n) organizuje klubowe życie towarzyskie,
o) prowadzi działalność wydawniczo-informacyjną,
p) zarządza obiektami i urządzeniami sportowymi.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI TOWARZYSTWA
§ 7
1. Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) uczestników,
c) wspierających,
d) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa.
3. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna niepełnoletnia, posiadająca pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zdeklarowała się świadczyć na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
5. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa
lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa.
6. Członków zwyczajnych, uczestników i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu
Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
7. Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 8
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
b) uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez władze Towarzystwa,
c) zgłoszenia opinii, wniosków i postulatów pod adres władz Towarzystwa,
d) korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu sportowego w ramach przyjętych regulaminów
i uchwał Zarządu Towarzystwa,
e) noszenia odznaki organizacyjnej,
f) reprezentowania Towarzystwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych.
2. Członek uczestnik ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego
oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.
3. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych
władzach Towarzystwa.
4. Członek wspierający i honorowy ma prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 9
1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz towarzystwa,
c) postępowania zgodnie z zasadami etyki sportowej,
d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.
§ 10
1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
d) wykluczenia z Towarzystwa przez Walne Zebranie w przypadku działania na jego szkodę lub nieprzestrzegania statutu,
e) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Towarzystwa, która członkostwo
nadała.
ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 11
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym chyba, że członkowie Walnego Zebrania postanowią inaczej tzn. poprzez głosowanie jawne, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby
kandydatów.
3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni
mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. W przypadku ustąpienia, wystąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów
według kolejności uzyskanych głosów.
5. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 12
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Towarzystwa.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej
na 10 dni przed terminem zebrania.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – przynajmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych członków,
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególności
w uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 13
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należą:
a) określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,
b) uchwalenie statutu i jego zmian,
c) uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
d) wybór i odwołanie członków władz Towarzystwa,
e) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych do Towarzystwa,
f) rozpatrywanie wniosków i sprawozdań Towarzystwa,
g) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
h) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
l) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

ZARZĄD
§ 14
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3–5 osób. Zarząd wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym: Prezesa,
wiceprezesa oraz skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
§ 15
Do zakresu działań Zarządu należy:
a) realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) określenie szczegółowych warunków działania,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
g) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
h) zatrudnienie pracowników (trenerów, instruktorów, pracowników biura),
i) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
j) składania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
k) powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,
l) przyznawanie odznak klubowych, wyróżnień i nagród oraz nakładanie kar jak również występowanie
o przyznanie odznaczeń resortowych,
m) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa,
n) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od składek
lub świadczeń,
o) rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Towarzystwa.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 16
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania bieżącej kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3–5 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
3. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Towarzystwa,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie (lub odmowie udzielenia) absolutorium władzom Towarzystwa,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
g) badanie zasadności podejmowanych uchwał i decyzji Zarządu,
h) uczestnictwo przedstawiciela Komisji w posiedzeniach Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tą władzę.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA
§ 17
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) wpływy z działalności statutowej,
c) darowizny, spadki i zapisy,
d) dochody z majątku Towarzystwa,
e) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Towarzystwu,
f) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
g) inne dochody i wpływy.
§ 18
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań
upoważniony jest Zarząd Towarzystwa.
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie prawa i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane
jest zgodne współdziałanie i podpisy prezesa lub jednego z wiceprezesów i skarbnika, albo dwóch innych upoważnionych członków Zarządu Towarzystwa.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności,
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków Towarzystwa mogą być dokonywane
w formie listu poleconego bądź drogą poczty elektronicznej.
4. Do reprezentowania Towarzystwa upoważniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu jednoosobowo
bądź dwóch innych upoważnionych członków Zarządu działających łącznie.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
6. W sytuacjach tego wymagających walne zgromadzenie może powołać Sąd Koleżeński w celu rozwiązania problemów dyscyplinarnych.

Możliwość komentowania została wyłączona.